Dezinfekční gel SANTREBA 500ml s dávkovačem

lahev dobaru
257 Kč –31 %

Dezinfekční gel na ruce díky trojímu účinku čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9 % virů, bakterií a plísní bez vody a mýdla.

Vysoce účinný, působí již po 30 sekundách (ověřeno státní laboratoří). Zanechává příjemnou vůni po růžích. Bez oplachování. Snadno se roztírá, nestéká z rukou a nezanechává lepivý pocit.  Neobsahuje peroxid, je tedy šetrný k citlivé pokožce a ruce nevysušuje. Díky přidaným zvláčňujícím látkám zanechává pocit hebkosti a hydratace. 

Virucidní aktivita na obalené viry tohoto produktu podle normy EN 14476+A2:2020 byla řádně ověřena a zkontrolována státní laboratoří.

Gel byl dále řádně ověřen na baktericidní aktivity, fungicidního a proti kvasinkového účinku pro oblast zdravotnictví.

Produkt je zaregistrován na Ministerstvu Zdravotnictví jako biocidní přípravek.

257 Kč –31 % 177 Kč / ks
Objednáno

NÁVOD NA POUŽITÍ

Přípravek použijte v dostatečném množství (cca 2x3 ml), aby pokryl celou plochu rukou a následně vetřete do sucha. Může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Používejte pouze pro vnější použití na zdravou kůži. Použití maximálně 10x denně.

Virucidní aktivitu dezinfekční gel SANTREBA prokázal již po 30s.

 

Informace o recyklaci

Obal - Plast - Běžně recyklovaný

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

 

Nebezpečí

NEBEZPEČÍ: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně).
Upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Obsahuje: Biocidní aktivní látka (PT1/AL): Ethanol 700 g/kg. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Kód Kód: 51
Jméno značky: Santreba
Kategorie: Dezinfekce
Hmotnost: 0.5 kg

SANTREBA dezinfekční gel